W związku z trwającym cały czas stanem epidemii funkcjonariusze straży miejskiej prowadzą doraźne kontrole w środkach komunikacji miejskiej mające na celu przypomnienie o obowiązku noszenia maseczek.

 

Od dzisiaj tj. 16 września br., strażnicy kontrolują autobusy komunikacji miejskiej oraz okolice przystanków komunikacyjnych. Municypalni sprawdzają czy osoby korzystające z komunikacji miejskiej stosują się do obostrzeń sanitarnych. Ponadto w ramach naszej akcji rozdajemy pasażerom maseczki.

Należy podkreślić, że pasażerowie autobusów (i nie tylko) bardzo często nie stosują się do obowiązującego nakazu zakrywania ust i nosa. W ostatnim czasie sporo osób zapomina o tym, że podstawowe zasady sanitarne takie jak zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa czy dezynfekcja pomagają w walce z koronawirusem. W przestrzeni publicznej można spotkać osoby, które całkowicie lekceważą obowiązujące obostrzenia, co jest szczególnie groźne w miejscach gdzie spotykają się większe grupy osób. Cały czas na przystankach komunikacji miejskiej i w autobusach można spotkać osoby bez maseczek.

Przypominamy, że obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice, szaliki nie są dozwolone, ponieważ nie chronią nas przed wirusem. 

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

1. w środkach publicznego transportu zbiorowego np. w autobusie, pociągu;

2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

   - na terenie nieruchomości wspólnych np. na klatce schodowej;

  - w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej;

 - w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

 - w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

 - w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Odkrycie nosa i ust możliwe jest między innymi w przypadku:

  1. konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
  2. umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;
  3. spożywania posiłków lub napojów np. w zakładach pracy.

 

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu dostępnym tutaj.

Nasze działania mają na celu przypomnienie o obowiązku zakrywania ust i nosa przez noszenie maseczek jak również o tym, że pandemia wciąż trwa. Na potrzeby naszej akcji przygotowaliśmy maseczki, które przekażemy mieszkańcom podczas przeprowadzania kontroli.