Za nami pierwsze opady śniegu i chłodniejsze dni dlatego przypominamy o obowiązkach jakie ciążą na właścicielach nieruchomości. Obowiązki te wynikają z przepisów prawnych.

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach wzdłuż nieruchomości. Jednym z aktów prawnych nakładających ten obowiązek jest Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z którą właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości: właściciel nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Kolejnym aktem jest Uchwała Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz. Zgodnie
z danym aktem prawnym:

§ 3. Właściciele nieruchomości znajdujących się terenie gminy – miasto Grudziądz zapewniają utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów oraz utrzymanie czystości i porządku na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy granicy nieruchomości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w następujący sposób:

1)    błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy uprzątnąć z częstotliwością zapobiegającą gromadzeniu się tych zanieczyszczeń;

2)    śnieg i błoto pośniegowe należy odgarnąć w miejsce, w którym ich obecność nie spowoduje zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, nie utrudni spływu wody do kanalizacji deszczowej, a także, znajduje się w odległości co najmniej 0,5 m od pni drzew;

3)    w przypadku lodu i śniegu trudnego do usunięcia należy wstępnie posypać chodnik piaskiem lub w uzasadnionych przypadkach, mieszanką piasku z solą.

Pamiętajmy, że śnieg zalegający na chodnikach powoduje ich śliskość, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia osób z nich korzystających.

Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu po ich powstaniu.

Na osoby niewywiązujące się z nałożonych obowiązków można nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu. Ponadto osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.