Zakaz wprowadzania psów na plaże uchylony po interwencji RPO
Grudziądzkie plaże stają się bardziej przyjazne dla miłośników czworonogów. Na podstawie interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich zniesiono zakaz wprowadzania psów na miejskie kąpieliska. Nowe regulacje umożliwiają właścicielom psów korzystanie z wyznaczonych miejsc do kąpieli swoich pupili.

Zniesienie zakazu wprowadzania psów na plaże miejskie

W wyniku interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku (MORiW) w Grudziądzu zdecydował się na zniesienie zakazu wprowadzania psów na miejskie kąpieliska. Decyzja ta została podjęta po tym, jak mieszkaniec Grudziądza zgłosił Rzecznikowi Praw Obywatelskich niezgodność zakazu z normami konstytucyjnymi. Rzecznik stwierdził, że zakaz bezprawnie ingerował w sferę praw i wolności obywatelskich.

Argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej korespondencji z Dyrektorem MORiW podkreślił, że zakaz wprowadzania psów na plaże miejskie jest sprzeczny z konstytucją. Argumenty dotyczące bezpieczeństwa plażowiczów oraz higieny piasku nie zostały uznane za wystarczające do utrzymania takiego zakazu. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzecznik zwrócił się o uchylenie tych regulacji.

Wyznaczone miejsca do kąpieli psów

W odpowiedzi na interwencję, na plażach miejskich w Rudniku i Tarpnie zostały wyznaczone i oznakowane miejsca przeznaczone do kąpieli psów. To pozwala właścicielom czworonogów na swobodne korzystanie z tych stref, jednocześnie dbając o komfort innych plażowiczów.

Obowiązki właścicieli psów na plażach

Mimo zniesienia zakazu, właściciele psów muszą pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 10 a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, zabronione jest puszczanie psów bez kontroli. Ponadto, art. 77 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń nakłada obowiązek zachowania zwykłych środków ostrożności przez osoby trzymające zwierzęta. Niedochowanie tych obowiązków może skutkować karą ograniczenia wolności, grzywną lub naganą.

Obowiązek sprzątania po psach

Kolejnym istotnym obowiązkiem jest sprzątanie po swoich pupilach. Wynika to z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele psów muszą pamiętać o tym, aby dbać o czystość plaż i nie pozostawiać odchodów swoich zwierząt.

Podsumowanie decyzji

Decyzja o zniesieniu zakazu wprowadzania psów na plaże miejskie w Grudziądzu jest wynikiem interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, który uznał, że zakaz ten naruszał prawa obywateli. Nowe regulacje pozwalają na korzystanie z plaż zarówno ludziom, jak i ich czworonożnym przyjaciołom, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów.


Źródło: Urząd Miejski