1 marca 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Program skierowany jest do właścicieli lokali znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.


Najważniejsze informacje o programie:
-        Nabór wniosków rozpoczyna się od dnia: 1 marca 2023 roku.
-        Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.
-        Program dotyczy wymiany tzw. kopciuchów w lokalach mieszkalnych.
-        Program skierowany jest do właścicieli lokali znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program wspiera zastosowanie (do wyboru):
-         kotła gazowego kondensacyjnego,
-         kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
-         ogrzewania elektrycznego,
-         pompy ciepła powietrze/woda,
-         pompy ciepła powietrze/powietrze,
-         podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła (w tym przyłączenie do ciepła sieciowego).
 
Poziomy dofinansowania:

Poziom 1- podstawowy:
-        do kwoty 15 tys. zł, 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych (przy dochodzie rocznym wnioskodawcy nie przekraczającym 120 000 zł).
Poziom 2- podwyższony:
-        do 25 tys. zł,  60% poniesionych kosztów kwalifikowanych (przy dochodzie 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w  gospodarstwie jednoosobowym).
Poziom 3- najwyższy:
-        do 37,5 tys. zł, 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych (przy dochodzie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w  gospodarstwie jednoosobowym lub gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego).
 
W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z gminą. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia zostanie ustalony w warunkach umowy (beneficjent będzie miał około 6 miesięcy na zrealizowanie przedsięwzięcia od daty podpisania umowy).
Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi w pomieszczeniach ogrzewanych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Ważne:
a)      W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji (np. wynajmowanie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, najem okazjonalny lub inne formy udostępniania tych budynków lub lokali na rynku), wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
b)      Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Uwaga:
Złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców.
Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od otrzymania przez gminę dofinansowania z WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są tutaj.