Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż od 1 lipca 2019 r. można składać elektronicznie - za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego MRPiPS Emp@tia - wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, tj. od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Od 1 sierpnia 2019 r. przyjmowane będą wnioski w formie papierowej. Dokumenty o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami można przekazać także listownie.

Miejsce przyjmowania wniosków: Dział Funduszu Alimentacyjnego MOPR przy ul. Waryńskiego 34A, w godz. od 7.30 do 15.30, a we wtorki w godz. od 7.30 do 17.00 (sierpień, wrzesień) na parterze w pokoju nr 25.

Do wniosku należy dołączyć między innymi:


  • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2018 niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. stypendia, alimenty na rzecz dzieci, zasiłki chorobowe, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,

  • zaświadczenie wystawione przez komornika lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.

W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny mogą być konieczne inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

WAŻNE!

Od 1.10.2019 r. zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 800 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 i wypłata świadczeń zależne są od daty złożenia wniosku:

Data złożenia wniosku:                                     Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń:

1 lipiec 2019r. - 31 sierpień 2019 r.                             do 31 października 2019 r.

1-30 września 2019 r.                                                 do 30 listopada 2019 r.

1-31 października 2019 r.                                           do 31 grudnia 2019 r.

1-30 listopada 2019 r.                                                 do 31 stycznia 2020 r.

1 grudnia 2019 r. – 31 stycznia 2020 r.                         do 29 lutego 2020 r.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Biuro Prasowe Prezydenta