Organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej oraz inne podmioty mają możliwość skorzystania z tańszej energii elektrycznej. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest jednak złożenie stosownego oświadczenia w terminie do 30 listopada 2022 roku.

 


Zakres podmiotów uprawnionych do skorzystania z przedmiotowej możliwości został określony w art. 2 pkt 2 lit. e ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, dostępnej tutaj.

Ustawodawca określił w tym celu maksymalną cenę energii, która w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. nie przekroczy 785 zł/MWh (bez podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego).

Oświadczenie należy złożyć na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej:

- oświadczenie w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa energetycznego lub w innych miejscach wykonywania przez nie działalności albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go przedsiębiorstwu energetycznemu,

- oświadczenie w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wzór oświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego, które dostępne jest tutaj.

Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia we wskazanym terminie, uprawnia przedsiębiorstwo energetyczne do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.

Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia po upływie wskazanego terminu, zobowiązuje przedsiębiorstwo energetyczne do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie składają osoby uprawnione do reprezentowania odbiorców uprawnionych.


Marcin Mielnicki
Biuro Prasowe i Medialne