Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Dla wszystkich dzieci, które spędzają zimowe ferie w domu, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku i i Miejski Punkt Informacji Turystycznej w Grudziądzu organizują konkurs plastyczny „Kocham Grudziądz”. 


 

Organizatorzy konkursu zachęcają dzieci i młodzież, żeby za pomocą prac plastycznych, pokazać za co kocha się Grudziądz. Można namalować grudziądzkie spichlerze, Bramę Wodną, ulubione miejsce w Grudziądzu czy postać związaną z miastem (np. Bronisława Malinowskiego czy Mikołaja Kopernika). Dozwolone są wszystkie techniki plastyczne i materiały. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych (klasy od I do VIII). Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu to popularyzacja walorów turystycznych miasta, zaangażowanie dzieci w twórcze działania i pomysł na spędzenie czasu wolnego podczas ferii zimowych, poznawanie miasta, budowanie tożsamości i lokalnego patriotyzmu oraz angażowanie dzieci w działania plastyczne, rozwijanie talentu i pasji artystycznych,

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną (bez grafiki komputerowej). Techniki można łączyć. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nieprzedstawianą na innych konkursach.

Na odwrocie pracy należy podpisać imię, nazwisko i wiek autora pracy, nazwę szkoły i klasę oraz podpis i nr telefonu opiekuna autora pracy (świadczący o zgodzie na udział w konkursie).

Konkurs odbywa się od 8 stycznia do 22 stycznia 2021 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.itgrudziadz.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/itgrudziadz/

Laureaci najciekawszych prac w każdej z kategorii wiekowej będą nagrodzone drobnymi upominkami.

REGULAMIN

 

Miejski Punkt Informacji Turystycznej w Grudziądzu