Prezydent Grudziądza przypomina, że wszyscy, których dotyczy obowiązek zgłoszenia informacji o substancjach zawierających azbest, winni to uczynić w terminie do 31 stycznia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu lub w sekretariacie Wydziału Środowiska. Informacje o takich substancjach podlegają aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są w szczególności materiały budowlane zawierające azbest, np.: płyty azbestowo-cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo - cementowe tzw. eternitowe, rury i złącza azbestowo- cementowe, szczeliwa azbestowe, inne materiały z zawartością azbestu. Przedmiotowe informacje przedkładane są prezydentowi.

Z kolei inni właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, mają obowiązek dokonywania inwentaryzacji takich wyrobów. Następuje to poprzez sporządzenie spisu z natury. Następnie taka informacja w formie pisemnej przedkładana jest Marszałkowi Województwa.

Wzory formularzy „Informacji o wyrobach zawierających azbest” oraz „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, jak również „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grudziądza” oraz „Sposób postępowania z materiałami zawierającymi azbest” dostępne są tutaj.


Marcin Mielnicki
Biuro Prasowe i Medialne