Straż Miejska w Grudziądzu przypomina właścicielom psów o obowiązku sprzątania po swoich pupilach w miejscach ogólnodostępnych.

 

Wczoraj, 14 marca 2023 r. w Przedszkolu Językowo-Artystycznym „Kraina Marzeń” na osiedlu Rządz oraz dzisiaj 15 marca 2023 r. w  Niepublicznym Przedszkolu „Mały Książę” na osiedlu Strzemięcin przeprowadziliśmy prelekcje z przedszkolakami nt. „Czy psy muszą gryźć?, a potem wyszliśmy na wspólny spacer w celu rozdawania mieszkańcom torebek na psie zanieczyszczenia. Wszystko po to, aby przypomnieć grudziądzanom o jednym z podstawowych obowiązków każdego właściciela czworonoga.

Przypomnijmy, że:

  • osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do przestrzegania zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz, który obowiązuje na mocy Uchwały nr LXIII/538/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 czerwca 2022 roku.

 

Zgodnie z danym aktem prawa miejscowego do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:

1. sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub powodowanie szkód;

2. wyprowadzania psów w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku na uwięzi, ponadto nałożenie kagańca psu rasy uznawanej za agresywną […];

3. natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń stałych pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, poprzez wrzucanie zanieczyszczeń do pojemników przeznaczonych do zbierania odchodów zwierzęcych, lub do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych). Oznacza to, że po swoich pupilach należy posprzątać. Niedopełnienie tego obowiązku grozi mandatem karnym w kwocie do 500 złotych.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania niezbędnych środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te, nie były uciążliwością dla otoczenia i nie zakłócały  spoczynku nocnego. Ponadto właściciele i opiekunowie zwierząt zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności do niepozostawienia ich bez dozoru w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. W miejscach tych, zwierzęta mogą pozostawać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.

Pamiętać także należy, że zwolnienie zwierzęcia z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy osoba utrzymująca zwierzę ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem. Zwolnienie to nie dotyczy ras psów uznanych za agresywne.

 

Kwestie niewłaściwego postępowania ze zwierzętami reguluje Kodeks Wykroczeń, który stanowi:

Art. 77.

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Art. 78.

Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Za niedopełnienie swoich obowiązków można być również ukaranym mandatem karnym w kwocie do 250 złotych za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia; do 500 złotych za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka i do 500 złotych za doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne.

Ponadto w ustawie o ochronie zwierząt czytamy: „Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna” (art. 10 a ust.3).

Osoba naruszająca powyższy zakaz podlega karze aresztu albo grzywny. W przypadku puszczenia luzem psa, który swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla otoczenia, właścicielowi może grozić mandat do 500 zł.

Dzisiaj jak i wczoraj przedstawicielka Sekcji ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej grudziądzkiej Straży Miejskiej zaangażowała do akcji przedszkolaków. Wspólnie z nimi mieszkańcom miasta rozdawane były specjalne torby na zbieranie psich nieczystości. Wszystkim przypominano też o tym, że zaśmiecanie miejsc publicznych jest wykroczeniem.

Maluchy chętnie rozdawały napotkanym mieszkańcom torebki, którzy równie chętnie przyjmowali podarunki na własny użytek lub by je przekazać komuś z rodziny bądź sąsiadom. Dzieci przypominały dorosłym o obowiązku sprzątania po swoich pupilach.

Razem zadbajmy o nasze wspólne otoczenie.