Do 20 maja 2022 r. (godz. 13.30) trwa ogłoszony przez Prezydenta Macieja Glamowskiego nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu.Zgłoszenia, sporządzone zgodnie z dostępnym tutaj wzorem, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, do Biura Obsługi Interesantów lub Wydziału Komunikacji Społecznej.

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy-miasto Grudziądz.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu jest organem o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym, a jej kadencja trwa 3 lata.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych są wybierani przez osoby reprezentujące organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w wyborach bezpośrednich.

Ze szczegółowymi informacjami na temat naboru, w tym z jego harmonogramem można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Biuro Prasowe i Medialne