Czym jest TUS

W obecnych czasach zwiększa się liczba dzieci, u których stwierdza się autyzm czy zespół Aspergera. Zaburzenia te niosą za sobą różne problemy, w tym deficyty w sferze emocjonalno-społecznej. Dlatego też istotną rolę w terapii odgrywa Trening Umiejętności społecznych. Jednak nie tylko osoby z wyżej wymienionymi zaburzeniami rozwojowymi wymagają wsparcia w sferze społecznej. Czym jest TUS i dla kogo jest przeznaczony? Przybliżymy nieco ten temat.

Istotą treningu umiejętności społecznych jest rozwój tychże umiejętności i ich przeniesienie do naturalnych sytuacji. Inaczej mówiąc trening polega na stworzeniu „laboratoryjnych” warunków, w których można wypróbować, ćwiczyć i doskonalić umiejętności, z których użyciem na co dzień występują problemy.

Trening umiejętności społecznych został już niejednokrotnie definiowany przez różnych autorów książek. Paweł Smółka w swojej książce „Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych” ujmuje TUS jako: „specjalistyczne oddziaływania, które umożliwiają doskonalenie skuteczności interpersonalnej, rozumianej jako umiejętność stosownego i satysfakcjonującego dla danej osoby i jej otoczenia funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi”.

TUS nie polega jednak tylko na uczeniu konkretnych, nowych zachowań interpersonalnych. Według literatury wyróżnia się 2 zasadnicze typy deficytów skuteczności interpersonalnej:

  • deficyt umiejętności – dana osoba nie zna umiejętności społecznej i z tego powodu nie potrafi zachować się w pożądany sposób (deficyt uczenia się) lub nie ma wystarczającej wprawy w korzystaniu z danej umiejętności (deficyt płynności zachowania)
  • deficyt wykonania – dana osoba zna określoną umiejętność społeczną i potrafi zachować się we właściwy sposób, ale nie czyni tego. Deficyt wykonania może być efektem braku motywacji (dana osoba nie chce zachować się w określony sposób, nie docenia znaczenia tego zachowania albo własnych możliwości). Może to być również efekt braku wyczucia, kiedy i wobec kogo należy zachować się w określony sposób (dana osoba wie, jak należy postąpić, ale nie potrafi określić, kiedy wypada wdrożyć konkretne zachowanie w życie).

Jak widzimy TUS może być potrzebny nie tylko osobom zmagającym się z różnego rodzaju zaburzeniami, ale także osobom nieśmiałym czy zagrożonym (z różnych przyczyn) niedostosowaniem społecznym. Trening Umiejętności Społecznych jest także pomocny w przypadku osób zmagających się z problemami emocjonalnymi – a tych niestety w ostatnim czasie jest coraz więcej. Artykuł powstał we współpracy z portalem branżowym http://nieruchomoscicafe.pl/