Znalezienie miejsca do zaparkowania auta w centrum miasta czy na osiedlu często bywa wyzwaniem. Patrolując miasto obserwujemy kierowców, którzy pozostawiają auto na terenach zielonych, na przejściach dla pieszych czy ścieżkach rowerowych. Stąd nasz apel o parkowanie pojazdu zgodnie z przepisami prawa.

 

Zablokowane bramy wjazdowe, chodniki, zastawione ścieżki rowerowe oraz zniszczone tereny zieleni nie należą do rzadkości. Strażnik miejski widząc auto zaparkowane w niewłaściwym miejscu ma obowiązek podjąć interwencję. Wówczas słyszy: Gdzie miałem zaparkować? Odpowiedź jest prosta: W miejscu gdzie pozwalają na to przepisy!

 

Mając powyższe na uwadze przypominamy najważniejsze przepisy dotyczące parkowania pojazdów.

Wszelkie regulacje prawne dotyczące zatrzymania i postoju pojazdu zawarte zostały w dziale II kodeksu drogowego. Zgodnie z prawem zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. Zatrzymując pojazd na jezdni, kierowca jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej. Ponadto kierujący jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi, zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony, pod warunkiem, że:

1)      na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

2)      szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudnia im ruchu i jest nie mniejsza 1,5 m;

3)      pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.  

Zakaz zatrzymywania się lub postoju

Sporo wątpliwości występuje podczas parkowania pojazdów gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub postoju. Wyjaśniamy, aby wszystko było jasne.

                                               

                      Zakaz zatrzymywania się            Zakaz postoju

                                  (B 36)                               (B 35)

 

Zatrzymanie pojazdu – to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie więcej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów.

 

Postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż minutę.

 

Co do zasady znaki te dotyczą tej strony drogi, przy której się znajdują. Pamiętajmy, że droga to nie tylko jezdnia, ale również chodnik, pobocze, torowisko i pozostałe elementy. Powyższe znaki mogą być uzupełnione tabliczkami T-25 i T-26:

                      

 

 

Tabliczki te, wyznaczają miejsce początku, końca czy obowiązywania znaku:

 

T-25a – tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania;

T-25b – tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania;

T-25c – tabliczka wskazująca koniec zakazu postoju lub zatrzymywania;

T-26 – tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu.

 

Występują bezpośrednio pod znakiem, podobnie jak tabliczki informacyjne np.
nie dotyczy chodnika.

 

Kwestie możliwości parkowania regulują też znaki uzupełniające do znaków zakazu postoju lub zatrzymywania.

Źródło: http://badanie-techniczne.pl/2018/11/czy-mozna-parkowac-za-znakiem-zakazu-postoju-i-zatrzymywania/

 

               Przykład niewłaściwego parkowania, ul. Mickiewicza w Grudziądzu

    Strażnik wypisujący wezwanie dla kierującego pojazdem w Grudziądzu

 

Parkowanie w okolicy skrzyżowania

Bardzo często kierujący parkują też pojazdy w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania, co jest zakazane. Warto w tym miejscu przypomnieć definicję skrzyżowania.

Skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

W świetle powyższego skrzyżowanie to przecięcie się dróg publicznych w jednym poziomie. Nie jest drogą publiczną np. wjazd na parking czy droga wewnętrzna tzn., że na przecięciu się z nimi przepis nie obowiązuje. Warto jednak pamiętać, że nie wolno pojazdem utrudniać ruchu innym, blokować wjazdów, wyjazdów czy powodować innego zagrożenia. W takiej sytuacji należy użyć zdrowego rozsądku.

Parkowanie „pod prąd”

Zdarza się, że kierujący pojazdem parkuje pojazd po przeciwnej stronie jezdni. Czy można zatrzymywać się po drugiej stronie? Jedyny sposób to sprawdzić czy obowiązuje znak B-35 lub B-36. Co do parkowania „pod prąd” to zasadniczo jest ono zabronione za jednym wyjątkiem:

Zabrania się zatrzymania pojazdu na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu.

Parkowanie w strefie zamieszkania

Warto pamiętać o parkowaniu w strefie zamieszkania, gdzie piesi mają bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami. W strefie zamieszkania można parkować pojazd tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Taką strefę należy traktować jak chodnik.

Parkowanie na trawie

Nie tyle parkowanie na trawie, ale niszczenie terenów zielonych jest zabronione. Reguluje to art. 144 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych

Nieuprawnione jest parkowanie na tzw. „kopercie” czyli na miejscu dla niepełnosprawnych - odpowiednio oznakowane.

 Źródło zdjęcia: www.portalsamorzadowy.pl

 

Jest to najdroższe parkowanie. Mandat karny za takie wykroczenie wynosi 500 złotych.

Jeżeli samochód jest zaparkowany w miejscu gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu może być usunięte z drogi na koszt właściciela. Jeżeli natomiast auto nie utrudnia ruchu ale zagraża bezpieczeństwu może być unieruchomione poprzez założenie blokady na koło.

Pełen wykaz miejsc objętych zakazem zatrzymywania się lub postoju reguluje prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 49 § 1 prd zabrania się zatrzymywania pojazdu:

 

 1. na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
 2. na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
 3. w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
 4. na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
 5. na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
 6. w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
 7. na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;
 8. na pasie między jezdniami;
 9. w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości;
 10. w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
 11. na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 prd zabrania się postoju:

 

 1. w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd , w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
 2. w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
 3. przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
 4. w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
 5. na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

 

Przypominamy, że za pozostawienie samochodu w miejscu niedozwolonym grozi mandat karny w wysokości od 100 do 300 zł.

Apelujemy o nie parkowanie aut w miejscach gdzie jest to zabronione co wynika z przepisów prawa. Pamiętajmy, że pojazdy stojące przy przejściach dla pieszych ograniczają widoczność kierowcom i pieszym. Przejeżdżając obok zaparkowanych aut zachowajmy szczególną ostrożność, przede wszystkim w pobliżu przejść dla pieszych, a także szkół czy przedszkoli. Nieodpowiednio zaparkowane pojazdy  to wina kierujących. Jednakże nie zwalnia to pieszych z myślenia. Wychodząc zza zaparkowanych pojazdów nie wchodźmy bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. 

Pamiętajmy, że większość osób jest czasem kierowcą a innym razem pieszym. Bez względu na to jakim uczestnikiem ruchu jesteśmy, kierujmy się szacunkiem dla innych.